RODO

Szanowni Państwo

Z dniem 25 maja 2018 roku nastąpi rozpoczęcie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) zwanego dalej: Rozporządzeniem lub RODO. W związku z tym spółka pod firmą TransportMania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (91-463) przy ulicy Zgierskiej 73 / 505 zwana dalej Administratorem danych informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Państwu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Administratora Państwa danych osobowych.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) informujemy, że:

 1. Zgodnie z rt. 4 pkt. RODO administratorem Państwa danych jest TransportMania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi (91-463) przy ulicy Zgierskiej 73 / 505.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych w spółce pod firmą TransportMania spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi jest Maciej Galja oraz Tomasz Rudnicki, kontakt: biuro@transportmania.pl.
 3. Państwa dane są przetwarzane w celu realizacji zawartej umowy lub umowy, która ma zostać zawarta.
 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty upoważnione przepisami prawa, takie jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Pracy, organy egzekucyjne, Sądy, Krajowy Rejestr Sądowy, firmy ubezpieczeniowe, a także podmioty i firmy informatyczne współpracujące z Administratorem danych.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres:
 7. w związku z zawarciem umowy, w celu jej realizacji – przez okres obowiązywania umowy,
 8. w zakresie ustalenia i dochodzenia własnych roszczeń lub obrony przed zgłoszonymi roszczeniami – do momentu przedawnienia potencjalnych roszczeń wnikających z umowy lub z innego tytułu,
 9. w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – przez okres, w jakim przepisy prawa nakazują Administratorowi przechowywanie dokumentacji i wypełnianie względem Państwa obowiązków z nich wynikających.
 10. Przysługuje Państwu:
 11. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia,
 12. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia,
 13. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia,
 14. prawo do ograniczenia przetwarzanych danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia,
 15. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia,
 16. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
 17. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.
 18. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
 19. Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług, a konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości świadczenia usług (realizacji umowy).
 20. Państwa dane NIE będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Z poważaniem,
Maciej Galja oraz Tomasz Rudnicki